Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu: 1.11.2023 Tmi Veera Stormin toimesta.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, millaisia henkilötietoja voimme kerätä tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä verkkosivustomme kautta, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä verkkosivustoamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Tmi Veera Storm
Y-tunnus: 2728929-7
Osoite: Väinölänkatu 20
Postinumero: 60120
Postitoimipaikka: Seinäjoki
Puhelinnumero: 0503078904
Sähköposti: veera@bystorm.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi: Veera Storm
Yritys: Tmi Veera Storm
Y-tunnus: 2728929-7
Osoite: Väinölänkatu 20
Postinumero: 60120
Postitoimipaikka: Seinäjoki
Puhelinnumero: 0503078904
Sähköposti: veera@bystorm.fi

TIETOSUOJAVASTAAVA
Nimi: Veera Storm
Yritys: Tmi Veera Storm
Y-tunnus: 2728929-7
Osoite: Väinölänkatu 20
Postinumero: 60120
Postitoimipaikka: Seinäjoki
Puhelinnumero: 0503078904
Sähköposti: veera@bystorm.fi

REKISTERIN NIMI
Tmi Veera Stormin asiakas- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
  • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
  • Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
  • Tmi Veera Stormin ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja tuotteiden/palveluiden markkinointi sekä palvelujen kehittäminen

Tmi Veera Stormilla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. suoramainonta, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla mm. henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot, IP-osoitetieto tai muu tunniste, asiakaspalautetiedot, tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot. Lisäksi evästäiden kautta kerättävät tiedot, sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot. Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot ja yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tmi Veera Stormin asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19§ mukaisesti.
Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

TIETOJEN LUOVUTUS
Voidaksemme tuottaa palvelua sinulle parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Tmi Veera Storm voi kuitenkin luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle muille tahoille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Tmi Veera Stormin työntekijöillä tai yhteistyökumppaneilla, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

EVÄSTEET

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (noin kuukauden kuluessa).

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä jollain luotettavaa tunnistusta käyttävällä sähköisellä varmennejärjestelmällä (esim. sähköisellä henkilötunnuskortilla) tai omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (noin kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.